05/14/2012

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen: Paul Cosyns nam ontslag

Cosyns.jpgPsychiater Paul Cosyns nam in alle stilte ontslag als voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG).

De vzw Werkgroep Morkhoven is niet verwonderd over zijn ontslag omdat de CTRG, die moest nagaan of de leefvoorwaarden in de gevangenissen wel voldoende menselijk zijn, nooit werkelijk gefunctioneerd heeft.  De ministers van justitie hielden nooit rekening met de meningen en jaarrapporten van het CRTG.  In 2009 zei de CTRG reeds dat hij zich enkel een 'schaamlapje voelde' en dat hij de minister van Justitie 'wilde kunnen bevelen om een wantoestand in een gevangenis, binnen een bepaalde tijd af te schaffen'.  

In zijn artikel 'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen' van 3 mei 2012, sprak Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van het weekblad Knack, over het 'falende regeringsbeleid' inzake Justitie. Hij verwees daarbij naar de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen dat zijn werk had opgeschort. Van Cauwelaert had het vooral over de 'financiële middelen' van de Centrale Toezichtsraad.  Van Cauwelaert onderstreepte dat het ministerie van Justitie 'geacht wordt de Centrale Toezichtsraad te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris'.  En Van Cauwelaert voegde eraan toe dat het 'zelfs daar van bij de aanvang al fout liep omdat de uitgestuurde secretarissen meestal incompetent bleken, als ze al bereid waren te werken, zodat dossiers onbehandeld bleven of bij het afval belandden.'

Enkele jaren geleden schreef de vzw Werkgroep Morkhoven naar Fons Borginon, Ere-volksvertegenwoordiger van de Open VLD, omdat die mee aan de basis lag van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen moesten geregeld worden. De Werkgroep Morkhoven bekloeg zich bij Borginon over het feit dat de wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet gerespecteerd en zelfs niet eens toegepast werd.  Fons Borginon antwoordde daarop dat de totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden, 'een lang proces was waarvan iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was'. 'We hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen,’ aldus Borginon.

Maar 8 jaar na de totstandkoming van de wet die pas een jaar geleden gedeeltelijk door ex-justitieminister De Clerck (CD&V) werd ondertekend, staat men geen stap verder en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen functioneert nog steeds niet.  De toestand is zelfs dermate verslechterd dat Belgische gevangenissen (Vorst, Turnhout,) werkelijk uitpuilen en de rechten van de gevangenen een dode letter zijn gebleven met machtmisbruiken en willekeur voor gevolg. Het Europees Comité voor de Preventie van Folteringen en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), maakt al jarenlang rapporten op over de toestanden in de Belgische gevangenissen maar de Belgische regering legt deze rapporten naast zich neer.  

In België zijn er nu al 11.200 gevangenen en dat aantal zal de komende jaren nog toenemen. De vorige regering was zelfs verplicht om, op kosten van de Belgische belastingsbetaler, een deel van haar gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg te deporteren.  En de Belgische gevangenissen zijn zo overbevolkt dat in de gevangenis van Turnhout bijvoorbeeld, een deel van de gevangenen verplicht is om in weinig hygiënische omstandigheden op matrassen op de grond te slapen.


Voorzitter CTRG neemt ontslag: "Overheid doet niets met opmerkingen gevangenisbeleid"

14.5.2012 - Bron: belga.be - Psychiater Paul Cosyns, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG), gaf onlangs in alle stilte zijn ontslag. Hij deed dat uit onvrede met het gevangenisbeleid, melden de Coreliokranten. De secretaris van de CTRG laat weten dat de raad een nieuwe voorzitter kiest op de volgende samenkomst, op 23 mei.

De CTRG is een onafhankelijk toezichtsorgaan dat nagaat of de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden, dat incidenten in de gevangenissen kan signaleren en rapporteert aan de minister van Justitie en het parlement. Cosyns vindt echter dat de federale overheid niets doet met de opmerkingen van de CTRG. Bovendien geeft de overheid zelfs de minimale logistieke steun van een secretaris en een werkingsruimte niet. Daarom gaf Cosyns zijn ontslag.

In een interview met de kranten zegt Cosyns dat de crisis een dieptepunt heeft bereikt. Hij noemt de enorme overbevolking, de slechte infrastructuur en de vele gedetineerden die niet op hun plaats zitten. Oorzaak is het jarenlange nietsdoen. "De politici kennen de problemen zeer goed. Maar toch laten ze betijen. Elke politicus beseft dat hij er geen enkele stem mee kan winnen."

De nieuwe gevangenissen zullen volgens Cosyns de overbevolking tijdelijk oplossen. "Maar dit zal pas effect hebben als de regering ook durft na te denken over de zin en de betekenis van een gevangenisstraf, en wat ze ermee wil bereiken", besluit Cosyns.

http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detai...

Comments

Europees Comité voor de Preventie van Foltering
en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT)

Voorkoming van mishandeling van personen beroofd van hun vrijheid in Europa

Het CPT organiseert bezoeken aan plaatsen waar mensen zijn gehuisvest die op enigerlei wijze van hun vrijheid zijn beroofd door de overheid, om te beoordelen hoe deze mensen worden behandeld. Het gaat hierbij om (jeugd)gevangenissen, huizen van bewaring, politiebureaus, detentiecentra voor asielzoekers, psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, kindertehuizen, instellingen voor mensen met een intellectuele of fysieke handicap, enzovoorts.

Delegaties van het CPT hebben onbeperkt toegang tot dergelijke instellingen en hebben het recht zich vrijelijk door deze instituten te bewegen. Ze voeren privégesprekken met mensen die worden vastgehouden en hebben toegang tot iedereen die informatie kan verschaffen.

Na elk bezoek stuurt het CPT een gedetailleerd verslag naar de authoriteiten van het desbetreffende land. Dit verslag bevat de bevindingen van het CPT, evenals aanbevelingen, opmerkingen en verzoeken om informatie. Het CPT verzoekt altijd om een gedetailleerde reactie op de in het verslag naar genoemde kwesties. Het verslag en de reactie vormen onderdeel van een dialoog met de desbetreffende landen.

De volledige naam van het CPT is “Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing”. Hiermee worden twee belangrijke aspecten benadrukt. Ten eerste duidt de naam op de Europese reikwijdte van het Comité. Ten tweede dekt hij niet alleen “foltering”, maar ook een hele reeks situaties die zouden kunnen worden omschreven als vormen van “onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing”.

Bezoeken

De bezoeken worden uitgevoerd door delegaties die meestal bestaan uit meerdere leden van het CPT, medewerkers van het Secretariaat en, indien nodig, externe deskundigen en tolken.

De bezoeken van de delegaties van het Comité vinden plaats op periodieke basis (gewoonlijk eens per vier jaar). Indien nodig worden ook ad-hoc bezoeken afgelegd.

Het Comité dient de desbetreffende Staat vooraf te informeren dat het van plan is een bezoek af te leggen. Na die kennisgeving kan de delegatie van het Comité overal en te allen tijde plaatsen bezoeken waar mensen mogelijkerwijs van hun vrijheid worden beroofd.

Samenwerking en vertrouwelijkheid

De principes van samenwerking en vertrouwelijkheid vormen de grondslag van het internationale verdrag waarmee het CPT in het leven is geroepen.

Samenwerking met de nationale autoriteiten vormt de kern van het werk van het Comité. Het doel van het Comité is immers bescherming van mensen die door de nationale authoriteiten van hun vrijheid zijn beroofd en niet veroordeling van Staten.
Vertrouwelijkheid is een ander kenmerk van het werk van het CPT: de bevindingen en verslagen van het Comité en de reacties van de autoriteiten daarop zijn in principe vertrouwelijk. Desalniettemin bevindt veel informatie over het werk van het Comité zich in het publieke domein.
Openbare Publicaties

Een Staat kan er zelf voor kiezen het verslag van het CPT en de eigen reactie daarop te laten publiceren. Tot dusverre hebben de meeste Staten ervoor gekozen dat te doen.
Indien een Staat geen medewerking verleent of weigert de situatie te verbeteren met behulp van de aanbevelingen van het Comité, kan het CPT besluiten een “publieke verklaring” af te leggen.
Het Comité stelt tevens een jaarlijks “General Report” (Algemeen Verslag) op over zijn activiteiten.
Structuur van het CPT

Het CPT bestaat uit onafhankelijke en onpartijdige leden afkomstig uit verschillende professionele disciplines, zoals juristen, artsen en specialisten op het gebied van politieaangelegenheden en het gevangeniswezen.
Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kiest een lid voor het CPT voor elke lidstaat. De leden dienen het Comité op persoonlijke titel (en zijn dus geen vertegenwoordiger van de Staat waarvoor zij zijn gekozen). Leden van het CPT leggen ter verdere waarborging van hun onafhankelijkheid geen bezoek af aan het land namens welk zij zijn gekozen.
Het Secretariaat van het CPT is onderdeel van het Directoraat-Generaal Mensenrechten en Juridische Zaken van de Raad van Europa.
Achtergrond

Het CPT is een uitvloeisel van het “European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” van de Raad van Europa, dat in 1989 in werking trad.
Uitgangspunt van het Comité is Artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens dat stelt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”.
Het Comité is geen onderzoeksinstelling, maar een niet-juridisch preventief instrument ter bescherming tegen foltering en andere vormen van mishandeling van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd door de overheid. Hiermee vormt het dus een aanvulling op het juridische werk van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.
Ratificeringen

De Conventie is geratificeerd door de 47 lidstaten van de Raad van Europa.
De Conventie staat open voor ondertekening door lidstaten van de Raad van Europa. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kan niet-lidstaten uitnodigen zich bij de Conventie aan te sluiten.

----

Meer informatie

Bezoekverslagen, reacties van regeringen, openbare verklaringen en algemene verslagen zijn beschikbaar via de website van het Comité (www.cpt.coe.int).
Het CPT heeft normen ontwikkeld met betrekking tot de behandeling van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd door nationale authoriteiten. Een samenvatting van deze normen is opgenomen in de brochure “CPT standards” [CPT/Inf/E (2002) 1].
Meer informatie over het mandaat en de werkwijze van het Comité is te vinden in de tekst van de “European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”


http://www.cpt.coe.int/dutch.htm

Posted by: Morkhoven | 05/14/2012

The comments are closed.