06/05/2012

Gevangenis Dendermonde: Geert Vermeir 'wist het niet'...

Geert Vermeir.jpgOp 3 mei 2012 keurde het Vlaams parlement met een grote meerderheid een decreet goed die het arrest van de Raad van State over de schorsing van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis neutraliseert.

Op 12 augustus 2011 schorste de Raad van State immers dit RUP met als enig argument dat het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 onwettig is. Dit bepaalde dat de kennisgeving aan het publiek van een milieueffectenrapport nodig bij de opmaak van een RUP alleen nog via het internet hoeft te gebeuren.

Die kennisgeving dient om burgers inspraak te geven bij de opmaak van het MER. Voorheen moest dit gebeuren via de publicatie in een krant, gemeentelijk berichtenblad of een weekblad.

Libelle of een nog minder gelezen tijdschrift was wettelijk dus voldoende. Dat die kennisgeving alleen nog via het internet zou gebeuren was voor de Raad van State anno 2011 een schending van de inspraakrechten der burgers bij het milieubeleid.

Dat het MER in Het Laatste Nieuws toen was besproken was voor Geert Vermeir en zijn actiecomité tegen de gevangenis, geen punt. “Ik wist dat niet”, was de verdediging van Geert Vermeir (Open VLD).

Dat men een artikel in Het Laatste Nieuws over die zaak niet eens opmerkte lijkt echter amper geloofwaardig. Geert Vermeir is een liberaal politicus en Het Laatste Nieuws is niet alleen de meest gelezen krant maar nog steeds de liberale spreekbuis bij uitstek. En de actiegroep omvat een 20 actieve leden.

Filip De Preter, een der advocaten van het actiecomité tegen de gevangenis, stelt het in Knack van 23 mei zo: “Via geruchten vernamen wij in augustus dat er iets was gebeurd, en toen was het in principe te laat om te reageren.”

Die late reactie was hun bewijs dat volgens hen de rechten waren geschonden. En dat argument werd bij haar arrest door de Raad van State ook aanvaard. Probleem echter is dat door dit arrest alle sinds 18 april 2008 opgemaakte RUP’s en MER’s als onwettig konden gezien worden...

Meer info op:

http://willyvandamme.wordpress.com/2012/06/05/brengt-decr...

Foto: Geert Vermeir

(Er deed zich een probleem voor bij de publicatie van dit bericht en de email die terzake werd verzonden, kwam in de mailbox van de geadresseerde als 'ongewenste mail' terecht)

06/04/2012

België: Koninkrijk der Rechteloze Gevangenen...

KoninklPaleisIMG_0025.JPGIn de strafinrichtingen hebben overbevolking en bouwvalligheid een nadelige impact op de levensomstandigheden van de gedetineerden die onvoldoende toegang krijgen tot de diensten die de gefedereerde entiteiten aan vrije burgers verlenen (opleiding, scholing, sport, gezondheid, enz.). Nochtans hebben die overheden de plicht deze dienstverlening aan het gevangeniswezen aan te passen opdat ook gevangenen hier gebruik van kunnen maken. Deze plicht werd overigens bekrachtigd door de basiswet betreffende de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005.

Gevangeniswet - Comités van Toezicht - Orgaan ter voorkoming van foltering

Paul.Cosyns.jpg

De Gevangeniswet die de rechten van de gevangenen had moet regelen, dateert reeds van 2004 en wordt nog steeds niet toegepast.  

De gevangeniswet voorzag ondermeer in Comités van Toezicht maar die werden een flop.  Omdat er, zoals dit ook gebeurde onder het beleid van justitieminister Stefaan De Clerck, geen rekening wordt gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen van de Comités voor Toezicht nam Dr. Paul Cosyns zopas zijn ontslag als voorzitter van het bestuur van de Comités voor Toezicht.  
 
Van een orgaan ter voorkoming van foltering, zoals in 2009 werd beloofd, kwam ook niets in huis.
Dit controleorgaan moest er voor zorgen dat de gevangenissen regelmatig werden bezocht zodat er gerapporteerd kon worden en men er werk van kon maken dat gedetineerden 'in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven'. 

Het resultaat van dit nefaste gevangenisbeleid is dat het Europees Comité ter Preventie van Folteringen en Mensonwaardige Behandelingen (Europese Raad), dat de Belgische regering regelmatig op de vingers tikte, enkele weken geleden verplicht was om de gevangenis van Vorst te bezoeken omdat daar mensonwaardige omstandigheden heersten.   
Ook aan de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 in plaats van 120 gevangenen) met drie man in een cel is opgesloten en op matrassen op de grond moet slapen, dient het Europees Comité nog een bezoek te brengen.
 
Zijn er Belgische parlementsleden die dit dossier opvolgen ?
 
-----
 
21/1/2009 CRIV 52 COM 422
KAMER-3E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2008 2009 
 
P. 22
 
.... de bezorgdheden en verwachtingen van de CATcomité te voldoen. Dit dossier zal bijgevolg de vereiste aandacht krijgen om zo spoedig mogelijk vooruitgang te boeken in de richting van een orgaan ter voorkoming van foltering. Vermits meerdere overheden hierbij betrokken zijn, is het uiteraard onmogelijk om unilateraal een precieze timing te kleven op de eigenlijke totstandkoming van dit orgaan.
 
13.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Ik begrijp dat we later uitgebreider zullen terugkomen op de gevangenisproblematiek. Ik ben blij met uw antwoord over het bekrachtigen van het aanvullend protocol. Ik denk dat het een goede zaak is dat we dat ook doen. Het is al ondertekend, er is gestart met een voorbereiding, dus verwacht ik dat het snel in werking kan treden.   Zo hebben we een controleorgaan dat regelmatig bezoeken kan brengen en kan rapporteren zodat we er werk van kunnen maken dat gedetineerden in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven.
 
Het incident is gesloten.
-----------------------------------------
Foto: Dr. Paul Cosyns
1 2 Next