06/04/2012

Gevangeniswet - Comités van Toezicht - Orgaan ter voorkoming van foltering

Paul.Cosyns.jpg

De Gevangeniswet die de rechten van de gevangenen had moet regelen, dateert reeds van 2004 en wordt nog steeds niet toegepast.  

De gevangeniswet voorzag ondermeer in Comités van Toezicht maar die werden een flop.  Omdat er, zoals dit ook gebeurde onder het beleid van justitieminister Stefaan De Clerck, geen rekening wordt gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen van de Comités voor Toezicht nam Dr. Paul Cosyns zopas zijn ontslag als voorzitter van het bestuur van de Comités voor Toezicht.  
 
Van een orgaan ter voorkoming van foltering, zoals in 2009 werd beloofd, kwam ook niets in huis.
Dit controleorgaan moest er voor zorgen dat de gevangenissen regelmatig werden bezocht zodat er gerapporteerd kon worden en men er werk van kon maken dat gedetineerden 'in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven'. 

Het resultaat van dit nefaste gevangenisbeleid is dat het Europees Comité ter Preventie van Folteringen en Mensonwaardige Behandelingen (Europese Raad), dat de Belgische regering regelmatig op de vingers tikte, enkele weken geleden verplicht was om de gevangenis van Vorst te bezoeken omdat daar mensonwaardige omstandigheden heersten.   
Ook aan de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 in plaats van 120 gevangenen) met drie man in een cel is opgesloten en op matrassen op de grond moet slapen, dient het Europees Comité nog een bezoek te brengen.
 
Zijn er Belgische parlementsleden die dit dossier opvolgen ?
 
-----
 
21/1/2009 CRIV 52 COM 422
KAMER-3E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2008 2009 
 
P. 22
 
.... de bezorgdheden en verwachtingen van de CATcomité te voldoen. Dit dossier zal bijgevolg de vereiste aandacht krijgen om zo spoedig mogelijk vooruitgang te boeken in de richting van een orgaan ter voorkoming van foltering. Vermits meerdere overheden hierbij betrokken zijn, is het uiteraard onmogelijk om unilateraal een precieze timing te kleven op de eigenlijke totstandkoming van dit orgaan.
 
13.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Ik begrijp dat we later uitgebreider zullen terugkomen op de gevangenisproblematiek. Ik ben blij met uw antwoord over het bekrachtigen van het aanvullend protocol. Ik denk dat het een goede zaak is dat we dat ook doen. Het is al ondertekend, er is gestart met een voorbereiding, dus verwacht ik dat het snel in werking kan treden.   Zo hebben we een controleorgaan dat regelmatig bezoeken kan brengen en kan rapporteren zodat we er werk van kunnen maken dat gedetineerden in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven.
 
Het incident is gesloten.
-----------------------------------------
Foto: Dr. Paul Cosyns

05/14/2012

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen: Paul Cosyns nam ontslag

Cosyns.jpgPsychiater Paul Cosyns nam in alle stilte ontslag als voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG).

De vzw Werkgroep Morkhoven is niet verwonderd over zijn ontslag omdat de CTRG, die moest nagaan of de leefvoorwaarden in de gevangenissen wel voldoende menselijk zijn, nooit werkelijk gefunctioneerd heeft.  De ministers van justitie hielden nooit rekening met de meningen en jaarrapporten van het CRTG.  In 2009 zei de CTRG reeds dat hij zich enkel een 'schaamlapje voelde' en dat hij de minister van Justitie 'wilde kunnen bevelen om een wantoestand in een gevangenis, binnen een bepaalde tijd af te schaffen'.  

In zijn artikel 'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen' van 3 mei 2012, sprak Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van het weekblad Knack, over het 'falende regeringsbeleid' inzake Justitie. Hij verwees daarbij naar de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen dat zijn werk had opgeschort. Van Cauwelaert had het vooral over de 'financiële middelen' van de Centrale Toezichtsraad.  Van Cauwelaert onderstreepte dat het ministerie van Justitie 'geacht wordt de Centrale Toezichtsraad te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris'.  En Van Cauwelaert voegde eraan toe dat het 'zelfs daar van bij de aanvang al fout liep omdat de uitgestuurde secretarissen meestal incompetent bleken, als ze al bereid waren te werken, zodat dossiers onbehandeld bleven of bij het afval belandden.'

Enkele jaren geleden schreef de vzw Werkgroep Morkhoven naar Fons Borginon, Ere-volksvertegenwoordiger van de Open VLD, omdat die mee aan de basis lag van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen moesten geregeld worden. De Werkgroep Morkhoven bekloeg zich bij Borginon over het feit dat de wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet gerespecteerd en zelfs niet eens toegepast werd.  Fons Borginon antwoordde daarop dat de totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden, 'een lang proces was waarvan iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was'. 'We hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen,’ aldus Borginon.

Maar 8 jaar na de totstandkoming van de wet die pas een jaar geleden gedeeltelijk door ex-justitieminister De Clerck (CD&V) werd ondertekend, staat men geen stap verder en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen functioneert nog steeds niet.  De toestand is zelfs dermate verslechterd dat Belgische gevangenissen (Vorst, Turnhout,) werkelijk uitpuilen en de rechten van de gevangenen een dode letter zijn gebleven met machtmisbruiken en willekeur voor gevolg. Het Europees Comité voor de Preventie van Folteringen en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), maakt al jarenlang rapporten op over de toestanden in de Belgische gevangenissen maar de Belgische regering legt deze rapporten naast zich neer.  

In België zijn er nu al 11.200 gevangenen en dat aantal zal de komende jaren nog toenemen. De vorige regering was zelfs verplicht om, op kosten van de Belgische belastingsbetaler, een deel van haar gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg te deporteren.  En de Belgische gevangenissen zijn zo overbevolkt dat in de gevangenis van Turnhout bijvoorbeeld, een deel van de gevangenen verplicht is om in weinig hygiënische omstandigheden op matrassen op de grond te slapen.


Voorzitter CTRG neemt ontslag: "Overheid doet niets met opmerkingen gevangenisbeleid"

14.5.2012 - Bron: belga.be - Psychiater Paul Cosyns, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG), gaf onlangs in alle stilte zijn ontslag. Hij deed dat uit onvrede met het gevangenisbeleid, melden de Coreliokranten. De secretaris van de CTRG laat weten dat de raad een nieuwe voorzitter kiest op de volgende samenkomst, op 23 mei.

De CTRG is een onafhankelijk toezichtsorgaan dat nagaat of de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden, dat incidenten in de gevangenissen kan signaleren en rapporteert aan de minister van Justitie en het parlement. Cosyns vindt echter dat de federale overheid niets doet met de opmerkingen van de CTRG. Bovendien geeft de overheid zelfs de minimale logistieke steun van een secretaris en een werkingsruimte niet. Daarom gaf Cosyns zijn ontslag.

In een interview met de kranten zegt Cosyns dat de crisis een dieptepunt heeft bereikt. Hij noemt de enorme overbevolking, de slechte infrastructuur en de vele gedetineerden die niet op hun plaats zitten. Oorzaak is het jarenlange nietsdoen. "De politici kennen de problemen zeer goed. Maar toch laten ze betijen. Elke politicus beseft dat hij er geen enkele stem mee kan winnen."

De nieuwe gevangenissen zullen volgens Cosyns de overbevolking tijdelijk oplossen. "Maar dit zal pas effect hebben als de regering ook durft na te denken over de zin en de betekenis van een gevangenisstraf, en wat ze ermee wil bereiken", besluit Cosyns.

http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detai...